JOSEP OPISSO

Josep Opisso   català

Sèrie 03

Josep Opisso ens mostra una àmplia temàtica; ambients urbans,aparadors, interiors i figura. Racons entranyables amb caliu, i d’un poètic rerafons de misteri.

Des d’un punt de vista formal endevinem unes aportacions pictòriques i conceptuals de les primeres avantguardes. Pintura matèrica aplicada en algunes zones concretes, que suggereixen unes qualitats intrínseques del tema, composició geomètrica que entronca amb una interpretació de la realitat a través d’unes estructures bidimensionals i que comporten una recerca de la profunditat mitjançant la contraposició de tonalitats, eludint l’artifici de la perspectiva convencional.

Podriem translluir a travès de la seva obra; la influència d’una llarga dedicació professional en l’àmbit del disseny gràfic on les fronteres entre aquest i la pintura contemporània queden, a vegades, molt ambigües.

Percepció, plasmació i transmisió d’un món personal i suggeridor, fruit d’una minuciosa recerca i barreja d’elements, sempre amb la ineludible gramàtica de l’ofici.

“ Rescat dels valors intemporals, un repte que forma part de la modernitat.”

Alain Verjat

Josep Opisso        castellano

Sèrie 03

Josep Opisso nos muestra una amplia temática; ambientes urbanos, escaparates, interiores y figura. Rincones entrañables con calor, y de un poético trasfondo de misterio.

Desde un punto de vista formal adivinamos unas aportaciones pictóricas y conceptuales de las primeras vanguardias. Pintura matérica aplicada en algunas zonas concretas, que sugieren unas cualidades intrínsecas del tema, composición geométrica que entronca con una interpretación de la realidad a través de unas estructuras bidimensionales y que comportan una búsqueda de la profundidad mediante la contraposición de tonalidades, eludiendo el artificio de la perspectiva convencional.

Podríamos translucir a través de su obra; la influencia de una larga dedicación profesional en el ámbito del diseño gráfico donde las fronteras entre éste y la pintura contemporánea quedan, a veces, muy ambiguas.

Percepción, plasmación y transmisión de un mundo personal y sugerente, fruto de una minuciosa investigación y mezcla de elementos, siempre con la ineludible gramática del oficio.

 "Rescate de los valores intemporales, un reto que forma parte de la modernidad."

Alain Verjat